KẾT QUẢ PHỎNG VẤN NGÀY 06/03/2019

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN NGÀY 06/03/2019

Ngày phỏng vấn:  06/03/2019
Stt
UV
Tên Giới
tính
Kết quả
phỏng vấn
1 3896 NGUYỄN ĐĂNG LINH Nam Đạt
2 3897 ĐỖ XUÂN HOÀI Nam Không đạt
3 3898 Đỗ Tất Quang Nam Không đạt
4 3899 Lê Viết Tuấn Nam Không đạt
5 3900 Nguyen Hong Duc Nam Không đạt
6 3901 Bui Van Toan Nam Không đạt
7 3902 NGUYEN THANH DO Nam Không đạt
8 3903 Nguyễn Thị Huyền Nam Không đạt
9 3904 Q U A N G   N H Ữ  Đ Ì N H Nam Không đạt
10 3905 Th a n h   A n  M a i Nam Không đạt
11 3906 Nguyen Huy Sang Nam Không đạt
12 3907 MAI QUANG HUY Nam Không đạt
13 3908 Nguyễn Anh Tuấn Nam Không đạt
14 3909 Nguyễn Văn Diên    Nam Không đạt
15 3910 NGUYỄN VĂN HỮU Nam Đạt
16 3911 Lỗ Văn Quang Nam Không đạt
17 3912 Đào Vũ Anh Nam Không đạt
18 3913 Nguyen Tien Thanh Nam Không đạt
19 3914 N g u y ễ n   H ư n g Nam Không đạt
20 3915 Đường Bảo Trung Nam Đạt
21 3916 Nguyen Van Binh Nam Không đạt
22 3917 Nguyễn Thanh Hà  Nam Không đạt
23 3918 Hà Như Hùng Nam Không đạt
24 3919 C ư ờ n g   N g u y ễ n   H ữ u Nam Không đạt
25 3920 Nguyễn Ngọc Quỳnh Nam Đạt
26 3921 Nguyễn Văn Tuyển Nam Không đạt
27 3922 BUI VAN HIEU Nam Không đạt
28 3923 HOANG GIA VUONG Nam Không đạt
29 3924 Nguyen Khac Hoang Long Nam Không đạt
TM. BỘ PHẬN NHÂN SỰ
NGUYỄN THỊ TUỆ MINH

 

Designed & Powered by somotWEB