KẾT QUẢ PHỎNG VẤN NGÀY 08/03/2019

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN NGÀY 08/03/2019

Ngày phỏng vấn:  08/03/2019
Stt
UV
Tên Giới
tính
Kết quả
phỏng vấn
1 3699 Nguyễn Đức Đông Nam ĐẠT
2 3880 Trẩn Văn Sáng Nam KHÔNG ĐẠT
3 3884 Trần Văn Nguyên Nam KHÔNG ĐẠT
4 3925 Nguyễn Văn Trường Nam KHÔNG ĐẠT
5 3926 Lê Tuấn Linh Nam KHÔNG ĐẠT
6 3927 Nguyễn Minh Thức Nam KHÔNG ĐẠT
7 3928 Dương Hữu Hoàn Nam KHÔNG ĐẠT
8 3929 Khương Phú Nam KHÔNG ĐẠT
9 3930 Phan Văn Suốt Nam KHÔNG ĐẠT
10 3931 Trần Văn Sáng Nam KHÔNG ĐẠT
11 3932 Dương Văn Quân Nam KHÔNG ĐẠT
12 3933 Nguyễn Huy Nam KHÔNG ĐẠT
13 3934 Nguyễn Thành Đô Nam KHÔNG ĐẠT
14 3935 Đoàn Quốc Khánh  Nam KHÔNG ĐẠT
15 3936 Phạm Văn  Tuấn Nam KHÔNG ĐẠT
16 3937 Phan Văn Đại Nam KHÔNG ĐẠT
17 3938 Kiều Văn An Nam KHÔNG ĐẠT
18 3939 Đào Thị Thu Hà Nữ KHÔNG ĐẠT
19 3940 Nguyễn Thị Lệ Thu Nữ KHÔNG ĐẠT
20 3941 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ KHÔNG ĐẠT
21 3942 Nguyễn Tuấn Hải Nam KHÔNG ĐẠT
22 3943 Phạm Đức Hoàng Nam ĐẠT
23 3944 Phạm Thị Vân Nữ ĐẠT
24 3945 Nguyễn Đình Phong Nam KHÔNG ĐẠT
TM. BỘ PHẬN NHÂN SỰ
NGUYỄN THỊ TUỆ MINH

 

Designed & Powered by somotWEB