KẾT QUẢ PHỎNG VẤN NGÀY 19/09/2019

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN NGÀY 19/09/2019

Ngày phỏng vấn:  19/09/2019
Stt
UV
Tên Giới
tính
Kết quả
phỏng vấn
1 5861 LƯƠNG NGỌC QUANG Nam ĐẠT
2 5862 NGUYỄN ĐĂNG CHUYÊN Nam KHÔNG ĐẠT
3 5867 NGUYỄN NGỌC QUYỀN Nam KHÔNG ĐẠT
4 5869 ĐỖ VIỆT AN Nam KHÔNG ĐẠT
5 5871 MAI THÀNH VINH Nam KHÔNG ĐẠT
6 5873 NGUYỄN ĐÌNH TÂN Nam KHÔNG ĐẠT
7 5874 NGUYỄN HỮU LINH Nam KHÔNG ĐẠT
8 5875 NGUYỄN VĂN TRÍ Nam ĐẠT
9 5876 NGUYỄN VĂN VINH Nam KHÔNG ĐẠT
10 5879 PHÍ VĂN ĐOÀN Nam KHÔNG ĐẠT
11 5880 ĐỖ MẠNH ĐẠT Nam KHÔNG ĐẠT
TM. BỘ PHẬN NHÂN SỰ
NGUYỄN THỊ TUỆ MINH

 

Designed & Powered by somotWEB