Kết quả PV vị trí "Nhân viên tiếng Anh phòng thiết kế sản phẩm ngày 23/05/2018

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ NHÂN VIÊN

TIẾNG ANH PHÒNG THIẾT KẾ SẢN PHẨM

Ngày phỏng vấn:  09h00, 23/05/2018
Stt
UV
Năm
sinh
Quê quán Giới
tính
Kết quả
phỏng vấn
1 3703 1994 Nam Sách - Hải Dương Nam Đạt
2 3766 1983 Lê Văn Hưu - Hà Nội Nam Không đạt
3 3767 1993 Đống Đa - Hà Nội Nam Không đạt
4 3796 1992 Hà Nội Nam Không đạt
5 3797 1992 Hà Nội Nam Không đạt
6 3803 1992 Quốc Oai - Hà Nội Nam Không đạt
TM. BỘ PHÂN NHÂN SỰ
NGUYỄN THỊ TUỆ MINH

 

 

Designed & Powered by somotWEB